1905

Laerskool Klawer het n lang pad geloop vanaf die eerste pogings om onderwys aan die inwoners van Klawer beskikbaar te stel. Die eerste skool was op die plaas WINDHOEK, net buite die dorp, gele. Daar was 11 leerders en die skool het bekend gestaan as WINDHOEK POOR SCHOOL. Die eerste opvoeder was Me Sanet Smit. Sy was ongekwalifiseerd en was besoldig deur die plaaseienaar, mnr. J. Nieuwoudt. Die tweede opvoeders was Me. Du Toit en sy was wel gekwalifiseerd.

1920

Teen die einde van 1920 was daar 18 leerders en verkry die status van primre skool. Aan die einde van 1923 verskuif die skool na die dorp en word dit gehuisves in twee vertrekke in Valleistraat. Die vertrekke sou later die woonhuis op die skoolterrein word. Die getalle het egter gegroei en n derde klaskamer is ingerig in die bouvallige garage op die terrein. Die 30 leerders het daar op parafienkissies hul onderrig ontvang.

 

Hoof

Valleistraat

Skoolstraat

Hoof

1927

Mnr. RA van Rensburg

(vanaf 1 April 1927 - einde 1934)

Hierdie jaar word die eerste drieklaskamers van die Valleistraat-gebou gebou. Die tydelike klaskamers word toe omskep in n opvoederswoning en daar word toe nog een slaapkamer daar aangebou.

 

 

1935

Mnr. JH du Preez

Mnr. PJS du Toit

Neem tydelik as hoof waar vanaf Januarie - Maart 1935

Volwaardige hoof vanaf 1 April 1935.

 

 

1936

 

Die biblioteekkamer word opgerig. Die vertrekkie staan steeds daar en die los boekrakke word steeds in die huidige Laerskool Klawer in Skoolstraat gebruik.

 

 

1938

 

Die skool het 105 leerders en die volgende uitbreidings word aangevra:

-nog n klaskamer

- n personeelkamer

- n verskuifbare partisie tussen twee bestaande klaskamers.

 

 

1940

 

Bogenoemde uitbreidings word hierdie jaar gedoen.

 

 

1941

Mnr. NJL Joubert

(vanaf 1 Januarie)

Gedurende hierdie jaar word daar ook aangebou aan die opvoederswoning.

 

 

1942

 

n Stuk grond(1/2 morg) van die skool se grond word aan die NG KERK van Vanrhynsdorp getransporteer. Die eerste kerksaal word gebou en skool kan die saal gratis gebruik. Dit word vandag as dorpsbiblioteek onder die bekwame hande van Me. Mostert bedryf.

 

 

1944

 

Die skool kry sy eerste telefoon.

 

 

1945

 

Aparte kleedkamers word vir dogters en seuns gebou. Wat die toedrag van sake hiervoor was, is nie duidlik nie.

 

 

1949

 

Aansoek vir nog drie klaskamers word gedoen.

 

 

1952

 

n Opslaangebou wat uit twee klaskamers, n kuns- en handwerklokaal, n sopkombuis en n personeelkamer bestaan word opgerig. Die kerksaal (vandag se dorpsbiblioteek) word van die kerk gehuur om grade 1 en 2 te huisves.

Gedurende September van hierdie jaar word 2 morg grond aan die Departement van Onderwys deur Mnre. Gert en Maans Nieuwoudt geskenk. Nog twee morg word aan die departement verkoop en die gedagte aan n Junior Sekondre Skool word gebore. Toestemming vir die skool word ook verleen, maar die skool mag nie voor 1956 gebou word nie.

 

1955

 

 

Mnr. Gert Nieuwoudt, ook van die plaas WINDHOEK, willig in om die eerste skool te bou. Op 24 Januarie 1955 open die Klawer Sekondre Skool sy deure. Daar was 50 leerders en die skool word gehuisves in die lokale wat Mnr. Gert Nieuwoudt op perseel 123 aan Kanaalstraat gebou het. Die ou bouvallige gebou op perseel 55 wat bekend getaan het as HUIS HANNA, word ook tydelik as klaskamer gebruik. Die dak van Huis Hanna het glo so gelek dat die opvoeders sambrele moes gebruik terwyl hulle onderrig het!

RK de Villiers

1954

WJ Vermeulen

(Vanaf 1 April 1954)

 

 

 

 

1958

 

Die persooneelkamer wat toe nog in die opslaangebou gehuisves was, word omskep in nog n klaskamer en gedurende Augustus word planne vir nuwe klaskamers ontvang en goedgekeur en dit word gedurende 1960 gebou.

Op 31 Maart 1958 verlaat Mnr. RK de Villiers vir Klawer en die nuwe hoof wat hom opvolg is Mnr. JPJ Smit.

JPJ Smit (vanaf 1 April 1958

1959

 

Dit sal later bekend word dat dit die jaar is waar die twee skole die hoogste leerdergetalle gehad het, naamlik 252 en 118 vir die laerskool en die sekondre skool. n Totaal van 370 leerders vir die twee skole saam.

Die bouery aan die nuwe Sekondre Skool begin op perseel 153 aan die oostekant van die kanaal. Op 18 September 1959 word die hoeksteen deur Dr. Otto du Plessis , destydse Administrateur van Kaapland, gel.

 

1960

 

Nuwe klaskamers wat in 1958 goedgekeur is, word gebou.

Op 12 Mei 1960 word die nuwe gebou geopen deur die destydse Superintendent-generaal van Onderwys, Mnr. Liebenberg.

 

1961

 

Die amptelike inwyding van voltooide skool vind plaas op 14 April 1961. Die skool se eerste luidspreker word aangekoop.

 

 

1962

 

n Nuwe klavier word vir die skool aangekoop.

 

 

1963

 

 

Mnr. JPJ Smit verlaat vir Klawer aan die einde van Junie.

LC Groenewald neem waar as hoof tot die einde van 1963

1964

 

Die skool beleef n rustige tydperk en groeiende getalle as gevolg van die Nasionale Padkamp.

Die skool beleef n rustige tydperk en groeiende getalle as gevolg van die Nasionale Padkamp.

MC van Wyk (vanaf 1 Januarie 1964)

1965

 

Verdere aanbouings word goedgekeur. Dit sou sou twee permanente klaskamer en n houtwerklokaal insluit.

 

 

1969

 

R 64 000 word bewillig vir die bou van n skoolsaal. Die Nasioanle Padkamp word verskuif en die leerdergetalle begin om te daal.

Die Nasioanle Padkamp word verskuif en die leerdergetalle begin om te daal.

 

1971

 

Die skool se eerste sekretaresse word aangestel, naamlik me. Wilma Tredoux.

 

 

1972

 

Fondsinsameling word gehou vir die aankoop van saalstoele en gordyne vir die nuwe skoolsaal. Planne word beraan vir die viering van die 50-ste bestaansjaar van Laerskool Klawer. Die nuwe skoolsaal sou terselfdertyd op 1 Mei 1972 ingewy word. Die viering het egter nooit plaasgevind nie, aangesien Laerskool Klawer en die Sekondre in 1973 geamalgameer het.

Mnr. MC van Wyk verlaat Klawer aan die einde van Maart 1972.

LC Groenewald (vanaf 1 April 1972) Sou later ook as hoof optree vir die geamalgameerde skool.

1973

 

Die jaar sou bekend word as die sterfjaar van Laerskool Klawer.

Onderhandlings om te amalgameer met die laerskool.

 

1974

 

Die nuwe KLAWER MIDDELBARE SKOOL open sy deure. Die onderskied tussen laer- en sekondre skool hiermee beindig word. Die Middelbare Skool was geakkommodeer in albei skoolgeboue in Valleistraat (laerskool-gebou) en in Skoolstraat (Sekondre skool-gebou). Grade 1 tot 4 in Valleistraat en grade 5 tot 9 in Skoolsrtaat

 

1982

 

 

Mnr. LC Groenewald tree na 10 jaar as skoolhoof af.

 

1983

 

 

 

CF Brink (vanaf 1 Januarie 1983 einde 1984)

1985

 

 

Nuwe skoolhoof word aangestel. Hy is n oud-leerder van Klawer se skole. Vandag staan die skool se jaarlikse gholfdag bekend as: ELI MARITZ GHOLFDAG. Vanaf 1985 tot 1990 wissel die leerdergetalle tussen 125 en 135. Om hierdie rede verloor die skole later grade 8 en 9.

E. Maritz (vanaf 1 Januarie 1985 31 Desember 1996)

1990

 

Middelbare Skool verloor grade 8 en 9 en sal voortaan slegs grade tot graad 7 onderrig. Die skool se naam verander weer na LAERSKOOL KLAWER.

 

1990

 

Grade 1 tot 4 word in Valleistraat onderrig

Grade 5 tot 7 word in Skoolstraat onderrig

 

1994

 

Die skool begin met rekenaaropleiding vir leerders met twee 286-rekenaars. Aan die stuur van sake staan PJ Esterhuyse, wat later die skoolhoof van Laerskool Klawer sou word.

 

 

1995

 

Die Valleistraat-gebou word verkoop en in woonstelle en n woonhuis deur Mnr. Mulder omskep.

In die loop van hierdie jaar verksuif alle leerders na die Skoolstraat-gebou en alle grade 1 tot 7 word hier onderrig.

 

1996

 

 

Mnr. Eli Maritz tree uit na 12 as hoof.

 

1997

 

 

Die skool het 145 leerders en 7 opvoeders, n musiekopvoeder en vier steunpersoneellede wat deur KOD besoldig word.

PJ Esterhuyse (vanaf 1 Januarie 1997)

2003

 

 

n Lapa vir sosialisering word by die skool opgerig. Mnr.Groenwald behartig hierdie projek.

 

2004

 

 

Die skool begin die eerste streek-eisteddfod. Dit staan bekend as KLAWER KUNSTE

 

2006

 

 

Rugbyveld word vergroot om ruimte te skep vir n standaard atletiekbaan rondom. Die grondverskuiwing beloop ongeveer R 50 000!

 

2009

 

 

Die skool het ongeveer 190 leerders, 7 opvoeders waarvan twee deur die SBL besoldig word en vyf deur WKOD besoldig word.  Musiekonderrig is geprivatiseer en vind gedurende skoolure plaas.

Die RUGBYVELD en ATLETIEKBAAN word voltooi. Voldoende sitplekke is aangebring aan die kant van die veld/baan en die skool stel hul beskikbaar om die jaarlikse NWB-atletiek byeenkomste vir laerskole aan te bied.

Die skoolgebou waar Laerskool Klawer vandag in Skoolstraat gehuisves word , word n halfeeu oud.

 

 

2010

 

 

Die skool het ongeveer 200 leerders, 7 opvoeders waarvan twee deur die SBL besoldig word en vyf deur WKOD besoldig word.  Musiekonderrig is geprivatiseer en vind gedurende skoolure plaas.

 

 

2011

 

 

n Nuwe graad R-kompleks word deur WKOD gebou. Die eerste graad R-leerders betrek die KLAWER KLOUERS-kampus. Die eerste amptelike, ingeskrewe Graad R-leerders was, Mulan Welgemoed. Me. Helena Janse van Rensburg word die die eerste aangestelde Graad R-onderwyseres van Laerskool Klawer.

 

2013

 

 

Die skool het ongeveer 220 leerders, 9 opvoeders waarvan drie deur die SBL besoldig word en ses deur WKOD besoldig word.  Musiekonderrig is geprivatiseer en word aangebied deur twee deeltydse musiekonderwysers.